ครูโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต


ธนวรรณ ประมวลศิลป์ชัย (ครูเดีย)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ

บริหารสถานศึกษาปฐมวัย UCLA ,USA.

"การเรียนรู้สำหรับเด็กเป็นเรื่องสนุก Learning is joyfulness for children"


ชลธิชา สายแสง     (ครูอั๋น)

ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฏธนบุรี

ป.บัณฑิตการจัดการการศึกษา ม. ธุรกิจบัณฑิต

"หากคิดจะเป็นครูต้องเป็นครูด้วยหัวใจ "


นางสาวหรรษา ผ่องผุด     (ครูกิ๊ก)

ครุศาสตร์บัณฑิต  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

"ประสบการณ์ที่ดีเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเราเอง"


นางสาวเกษศรา แสนรัมย์    (ครูแนน)

ครุศาสตร์บัณฑิต  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

"ความสำเร็จของนักเรียน คือความภูมิใจของคุณครู"


นางสาวพรพวรรณ นาคผา    (ครูเปิ้ล)

ครุศาสตร์บัณฑิต  มรภ.พระนคร

"ก้าวแรกของเด็กๆ คือการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง"


นางสาวภมรฉงน เอกมานะชัย    (ครูตาล)

ครุศาสตร์บัณฑิต  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

"เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาได้ อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติกับเขาอย่างไร"


นางสาวจริยา ไพรสว่าง    (ครูโอ่ง)

ครุศาสตร์บัณฑิต   มรภ.จันทรเกษม

“เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ถ้าเราอยากให้เด็กเป็นคนดี เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก


นางสาวคณิภา สืบสาย   (ครูบี)

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยศิลปากร

"วุฒิภาวะของเด็กจะพัฒนาไปตามแต่ละช่วงวัย"นางสาวโศรดา เสริมเผือก    (ครูส้ม)

ครุศาสตรบัณฑิต   มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

"มีอิสระทางความคิดเรียนรู้ผ่านการเล่น"Alexis Gaile Maagad    (T. Alex)

Bachelor of Elementary Education Major in Preschool Education

"It takes a big heart to help shape little minds"


Cleo Marie L. Leuterio    (T. Marie)

Bachelor of Elementary Education major in Preschool Education

“The years of early childhood are the time to prepare the soil. And when the time comes, a beautiful garden will flourish.”


Emarie S. Maglangit     (T.Emarie)

BEED Major in Preschool Education

“Every child is unique in their own way. They all bloom in their own time.”